List of Fellows

1 Dr. Potdar Varsha
2 Dr. Shailaja Shukla
3 Dr.Arun Kumar Sharma
4 Dr.Bhanu Prakash Reddy
5 Dr.Chaturvedulu Tripura
6 Dr.Clement Wilfred
7 Dr.Jayaprakash
8 Dr.Laxmisha Chandersekar
9 Dr.Manish Narang
10 Dr.Manju Singh
11 Dr.Mitali Chatterjee
12 Dr.Narayanasamy
13 Dr.Neelam Wadhwa
14 Dr.Purna Sai
15 Dr.Rajaguru
16 Dr.Ritu Singh
17 Dr.Shantanu Dutta
18 Dr.Surjit Ganguly
19 Dr.Wiselin Jiji
20 Dr.Yeguvapalli.Suneetha